ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ…

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ-

ਸੀਨਾ ਪਾਟਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਨਾਰਾ

ਜਿਥੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਾਮਾ-ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ

ਤੇ ਮਾਸ ਖੋਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ

ਭੁੱਖੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਘਾੜ੍ਹਦਾ

ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਲਏ

ਵਿਖਰੇ ਪੱਥਰਾਂ

ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ

ਰੇਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾ

ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ

ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਮੈਂ ਛੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਾਰੂ ’ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ

ਸੀਨਾ ਪਾਟਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹਨ

ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Spread the love