ਸੰਪਰਕ

ਸੰਪਰਕ

ਟੀਂਮ-ਓਟਾਂਰੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਮਾਣੋ
+16477782571
ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਪਧਿਆਣਾ
+14168489698
[email protected]