ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਉ

ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿਉ 

Spread the love