ੳਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 401 ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

ੳਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 401 ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

Spread the love