ਬਰੈੰਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਪਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 

ਬਰੈੰਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਪਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ( ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ ) ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (RRL) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਰਡ 1,3,4,5 ਅਤੇ 7 ‘ਤੇ ਲਾਗੂ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ $300 ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (ARUs) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Spread the love